Eli Whitney Barn

Location

Eli Whitney Barn
940 Whitney Avenue
Hamden, CT